Občané EU

Jedinou povinností pro vás vyplývající z cizineckého zákona je tzv. „ohlašovací povinnost“, a to v případě, že hodláte v ČR pobývat déle než 30 dnů. V takovém případě musíte vy nebo váš ubytovatel ohlásit svoji přítomnost příslušnému odboru cizinecké policie dle místa pobytu v ČR.  Dále je vaší povinností hlásit změnu bydliště, cestovního dokladu (dokladu totožnosti), změnu údajů v průkazu a ztrátu či odcizení cestovního dokladu. Ztrátu či odcizení cestovního dokladu je cizinec povinen neprodleně ohlásit na policii. Ztrátu průkazu o pobytovém oprávnění hlásí cizinec na MV a to do 3 pracovních dnů (bude-li předpokládaná změna pobytu delší než 180 dní). Ostatní změny je třeba ohlásit do 15 pracovních dnů. 

Pokud budete v ČR pobývat po dobu delší než 3 měsíce, můžete požádat o vydání potvrzení o přechodném pobytu či o povolení k trvalému pobytu. Nejedná se však o vaši povinnost – můžete zde pobývat bez zvláštního povolení pouze na základě cestovního pasu nebo průkazu totožnosti.

Potvrzení o přechodném pobytu občana EU

Trvalý pobyt

Rodinní příslušníci občanů EU (sami nejsou občané EU)

Jakožto rodinný příslušník občana EU v případě, že však sám občanem EU nejste, při pobytu v České republice na MV podáváte Žádost o povolení k přechodnému pobytu rodinného příslušníka občana Evropské unie a následně Žádost o povolení k trvalému pobytu rodinného příslušníka občana EU.

Povolení k přechodnému pobytu rodinného příslušníka občana EU – občana třetí země

Povolení k trvalému pobytu rodinného příslušníka občana EU – občana třetí země