Jakožto rodinný příslušník občana EU, když však sám nejste občanem EU, můžete o trvalý pobyt požádat po 2 letech nepřetržitého přechodného pobytu na území ČR, pokud jste nejméně 1 rok rodinným příslušníkem státního občana České republiky, který je na území přihlášen k trvalému pobytu, nebo jste rodinným příslušníkem občana jiného členského státu Evropské unie, kterému bylo vydáno povolení k trvalému pobytu na území.

Žádost o trvalý pobyt lze podat osobně na pracovišti MV ČR (nejvhodněji pracoviště příslušné podle místa hlášeného pobytu).

K žádosti předložte tyto náležitosti:

  • cestovní doklad
  • doklad potvrzující skutečnost, že jste rodinným příslušníkem občana Evropské unie
  • doklad potvrzující splnění podmínky 2 let nepřetržitého přechodného pobytu
  • 2 fotografie
  • doklad o zajištění ubytování

 Vždy předkládejte originály, nebo úředně ověřené kopie dokumentů. Všechny předkládané dokumenty musí být vyhotoveny v českém jazyce (s výjimkou cestovního pasu, dokladu totožnosti), nebo do češtiny úředně přeloženy.