Jako občan EU můžete o povolení k trvalému pobytu požádat zejména:

1)      po 5 letech nepřetržitého pobytu na území ČR

Žádost o trvalý pobyt lze podat osobně na pracovišti MV ČR (nejvhodněji pracoviště příslušné podle místa hlášeného pobytu).

 K žádosti předložte tyto náležitosti:

  • cestovní doklad / doklad totožnosti
  • doklad potvrzující splnění podmínky 5 let nepřetržitého přechodného pobytu
  • 2 fotografie
  • doklad o zajištění ubytování

Vždy předkládejte originály, nebo úředně ověřené kopie dokumentů. Všechny předkládané dokumenty musí být vyhotoveny v českém jazyce (s výjimkou cestovního pasu, dokladu totožnosti), nebo do češtiny úředně přeloženy.    

2)      po 2 letech nepřetržitého přechodného pobytu v ČR – jako rodinný příslušník jiného občana EU

Jako občan EU, který je zároveň rodinným příslušníkem jiného občana EU, můžete po 2 letech nepřetržitého pobytu na území ČR, požádat o trvalý pobyt. Důležitou podmínkou je, že jste alespoň 1 rok rodinným příslušníkem občana ČR nebo občana jiného členského státu EU, kterému bylo vydáno povolení k trvalému pobytu.

Žádost o trvalý pobyt lze podat osobně na pracovišti MV ČR (nejvhodněji pracoviště příslušné podle místa hlášeného pobytu).

K žádosti předložte tyto náležitosti:

  • cestovní doklad / doklad totožnosti
  • doklad potvrzující skutečnost, že jste rodinným příslušníkem občana Evropské unie
  • doklad potvrzující splnění podmínky 2 let nepřetržitého přechodného pobytu
  • 2 fotografie
  • doklad o zajištění ubytování

Vždy předkládejte originály, nebo úředně ověřené kopie dokumentů. Všechny předkládané dokumenty musí být vyhotoveny v českém jazyce (s výjimkou cestovního pasu, dokladu totožnosti), nebo do češtiny úředně přeloženy.