Žádost o trvalý pobyt lze podat na pracovišti MV ČR podle místa hlášeného pobytu. Žádost musíte podat osobně. Vždy předkládejte originály, nebo úředně ověřené kopie dokumentů. Všechny předkládané dokumenty musí být vyhotoveny v českém jazyce, nebo do češtiny úředně přeloženy. Cizozemské veřejné listiny musí být navíc opatřeny vyšším ověřením (apostila, superlegalizace).

Povolení k trvalému pobytu po 5 letech přechodného pobytu v ČR

Povolení k trvalému pobytu se na žádost vydá cizinci po 5 letech nepřetržitého pobytu na území. Pobyt za účelem studia se započítává jednou polovinou. Žádost o povolení k trvalému pobytu je oprávněn podat i cizinec, který v době splnění podmínek pobývá mimo území. V tomto případě podáváte žádost na zastupitelském úřadu ČR.

K žádosti předložte tyto náležitosti:

  • cestovní doklad
  • splnění podmínky 5 let nepřetržitého přechodného pobytu
  • 2 fotografie
  • doklad o zajištění ubytování
  • doklad o zajištění prostředků k pobytu
  • doklad o zkoušce z českého jazyka
  • na žádost doklad obdobný výpisu z evidence Rejstříku trestů

Náležitosti žádosti o povolení k trvalému pobytu nesmí být starší 180 dnů (s výjimkou cestovního dokladu, rodného listu, dokladu prokazujícího požadovanou znalost českého jazyka a fotografie cizince, pokud odpovídá jeho skutečné podobě).

Povolení k trvalému pobytu pro děti narozené na území

Pobývá-li zákonný zástupce cizince narozeného na území na základě povolení k trvalému pobytu, je povinen v době 60 dnů ode dne narození podat za narozeného cizince žádost o povolení k trvalému pobytu. Žádost o trvalý pobyt lze podat na pracovišti MV ČR podle místa předpokládaného pobytu dítěte.

K žádosti předložte tyto náležitosti:

  • cestovní doklad dítěte (lze nahradit předložením cestovního dokladu zákonného zástupce, ve kterém je dítě zapsáno)
  • rodný list dítěte