Žádost o dlouhodobé vízum za účelem (nejčastěji podnikání, sloučení rodiny, pozvání či studium) vyžadujícím pobyt na území ČR delší než 3 měsíce lze podat na zastupitelském úřadě ČR v zahraničí. Žádost jste oprávněn podat pouze na zastupitelském úřadu ve státě, jehož jste občanem (případně ve státě, jenž vydal váš cestovní doklad nebo ve kterém máte povolen dlouhodobý nebo trvalý pobyt).

K žádosti o udělení dlouhodobého víza standardně předkládáte:

  • cestovní doklad
  • 2 fotografie (pokud nebude pořízen obrazový záznam cizince)
  • doklad o zajištění ubytování po dobu pobytu na území
  • doklad potvrzující účel pobytu na území
  • prostředky k pobytu na území

Na požádání dále předkládáte

  • doklad obdobný výpisu z evidence Rejstříku trestů, vydaný státem, jehož jste státním občanem (i státy, v nichž jste pobýval v posledních 3 letech nepřetržitě po dobu delší než 6 měsíců, nebo čestné prohlášení v případě, že tento stát takový doklad nevydává)
  • lékařskou zprávu, že netrpíte závažnou nemocí (tj. nemocí uvedenou ve vyhlášce č. 274/2004 Sb.)

Žádost o udělení dlouhodobého víza je nezbytné podávat vždy osobně (pouze v odůvodněných případech může zastupitelský úřad ČR od této povinnosti upustit). Vždy předkládejte originály nebo úředně ověřené kopie dokumentů. Všechny předkládané dokumenty (s výjimkou cestovního dokladu) musí být vyhotoveny v českém jazyce nebo do češtiny úředně přeloženy.