Co mám dělat, když...

...jsem přijel/a do ČR:

Pro občany EU a občany Islandu, Lichtenštejnska, Švýcarska nebo Norska (státy Schengenského prostoru): Po příjezdu do ČR má cizinec povinnost nahlásit na cizineckou policii místo svého pobytu v případě, že se chystá pobývat na území déle než 30 dní. Zákonná lhůta pro nahlášení je 30 dní.

Pro občany třetích zemí (mimo EU): Po příjezdu do ČR má cizinec povinnost ohlásit svojí přítomnost na území cizinecké policii a to ve lhůtě 3 pracovních dnů. V případě, že přijíždíte za účelem vyzvednutí povolení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu, musíte ohlásit svojí přítomnost také na pracovišti MV ČR, kde si zároveň zažádáte o vydání biometrického průkazu.

K ohlášení budete potřebovat: Platný cestovní doklad, vyplněný přihlašovací lístek (dostanete na pracovišti), doklad o cestovním zdravotním pojištění – u občanů třetích zemí.

Kdo nemusí splnit ohlašovací povinnost:

 • Cizinec, který nahlásil svoji přítomnost u ubytovatele,
 • osoba mladší 15 let,
 • člen personálu zastupitelského úřadu cizího státu,
 • pracovník mezinárodní vládní organizace akreditované v ČR, jeho rodinný příslušník registrovaný Ministerstvem zahraničních věcí, nebo
 • cizinec, jemuž zajišťuje ubytování MV ČR.

…jsem ztratil/a cestovní doklad:

Pro občany EU i pro občany jiných zemí: Ztrátu či odcizení cestovního dokladu / dokladu totožnosti je cizinec povinen neprodleně ohlásit na policii, která vydá potvrzení o hlášení této skutečnosti. Nový doklad může vydat zastupitelský úřad dané země (ne vždy to lze, v takovém případě si musí cizinec vyřídit nový cestovní doklad ve své zemi). V případě potřeby rychlého vycestování může zastupitelský úřad vydat náhradní cestovní průkaz, který slouží k jednorázovému návratu do země, která doklad vydala.

…jsem ztratil/a průkaz o povolení k pobytu:

Pro občany EU i pro občany jiných zemí: Ztrátu / odcizení průkazu o povolení k pobytu je cizinec povinen ohlásit na pracovišti MV ČR do 3 pracovních dnů. V zahraničí nahlásí cizinec ztrátu na zastupitelském úřadu. Stejným způsobem je cizinec povinen nahlásit nalezení průkazu, jehož ztrátu dříve ohlásil. Cizinec dostane potvrzení o přijetí ohlášení této skutečnosti. MV ČR vydá nový průkaz.

…jsem se přestěhoval/a.

Pro občany EU, občany států Schengenského prostoru a občany třetích zemí s povoleným trvalým pobytem: Změnu bydliště je cizinec povinen ohlásit na pracoviště MV ČR (v místě nového pobytu) do 30 pracovních dnů v případě, že změna místa pobytu bude delší než 180 dní. Do „Potvrzení o přechodném pobytu na území“ se tato změna nevyznačuje, vydá se nové potvrzení, v ostatních dokladech se změna místa pobytu vyznačí.

Pro občany třetích zemí, kteří nejsou držiteli povolení k trvalému pobytu: Změnu bydliště je cizinec povinen ohlásit na pracoviště MV ČR (v místě nového pobytu) do 30 dnů v případě, že změna místa pobytu bude delší než 30 dní.

Pokud je cizinec držitelem povolení k pobytu ve formě biometrické karty, bude mu vydán nový průkaz a musí se za tímto účelem dostavit k pořízení biometrických údajů.

K nahlášení změny budete potřebovat:

 • Vyplněný formulář pro ohlášení změn,
 • cestovní doklad / doklad totožnosti,
 • doklad o zajištění ubytování na nové adrese,
 • průkaz o povolení k pobytu.

…se chci oženit / vdát za občana/ku České republiky na území ČR.

Pro všechny cizince – postup před uzavřením manželství / partnerství:

 1. Vybrat si místo a termín k uzavření manželství.
 2. Rozhodnout se mezi občanským a církevním sňatkem.
  1. Občanský sňatek: Obrátit se na matriční úřad, do jehož obvodu spadá vybrané místo.
  2. Církevní sňatek: Obrátit se na osobu pověřenou církví k uzavírání manželství (kněze).
 3. Vyplnit dotazník k uzavření manželství (k dostání u matričního úřadu) a sehnat si potřebné doklady. Doklady ze zahraničí je třeba úředně přeložit do českého jazyka a opatřit ověřením (superlegalizace, Apostille). Informace o potřebných dokladech dostanete na matričním úřadu, jejich seznam je upraven zákonem č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů v §33-§35.

Pro občany třetích zemí:

 1. Snoubenec, který není občan EU, nebo občan jiného smluvního státu Dohody o EHP, nebo jeho rodinný příslušník, předloží navíc potvrzení o oprávněnosti pobytu na území ČR, které mu vydá Policie České republiky. Toto potvrzení nesmí být ke dni uzavření manželství starší 7 pracovních dnů.

Pro občany EU – postup po uzavření manželství / partnerství:

 1. Zažádat si o nový cestovní doklad.
 2. Po převzetí nahlásit na MV ČR změnu cestovního dokladu, jména a osobního stavu. Ohlášení je třeba udělat do 15 pracovních dnů od změny, v případě překážky na vůli nezávislé do 5 pracovních dnů po zániku daných důvodů. K ohlášení změn budete potřebovat:
  1. cestovní doklad,
  2. tiskopis „oznámení změn“,
  3. průkaz o povolení k pobytu,
  4. doklad o změně osobního stavu (oddací list),
  5. 2 fotografie.

…nevím, jestli za mě zaměstnavatel platí zdravotní pojištění.

Pro všechny cizince:

Každý se může informovat u své zdravotní pojišťovny, zda je za něj hrazeno zdravotní pojištění, případně za které měsíce hrazeno bylo a za které ne. Zaměstnavatel se nedozví, že jste se o této skutečnosti informovali. Je také důležité, aby pojišťovna měla vaší správnou poštovní adresu a emailový či telefonický kontakt, může vás tak v případě nejasností kontaktovat.

…pracuji, ale nemám pracovní smlouvu.

Pro všechny cizince:

Pokud vykonáváte práci bez pracovní smlouvy, vystavujete se riziku, že:

 1. Vám zaměstnavatel nevyplatí mzdu vůbec nebo vám vyplatí nižší částku, než bylo dohodnuto.
 2. Vám bude uložena pokuta ve výši až 100 000Kč.
 3. Zaměstnavatel vám nedá žádnou dovolenou (nemáte na ni nárok), nedostanete nic ani v případě nemoci.
 4. Nebude za vás hrazeno zdravotní ani sociální pojištění – nebudete mít nárok na starobní důchod ani na mateřskou dovolenou.

Vykonáváním práce bez pracovní smlouvy porušujete zákon ČR. Nechce-li vám dát zaměstnavatel smlouvu, najděte si jiné zaměstnání.

…mi končí platnost cestovního dokladu.

Pro všechny cizince:

Zjistěte si, zda lze ve vašem případě žádat o nový občanský průkaz či cestovní pas na velvyslanectví v ČR a objednejte se včas. Výroba cestovního pasu na velvyslanectví může trvat cca 3měsíce. Pokud nelze zažádat o cestovní doklad v ČR, je nutné vycestovat a zažádat si ve státě vašeho občanství.

…mi končí platnost pobytového oprávnění.

Pro všechny cizince:

Pokud se chcete i nadále zdržovat v ČR, je třeba, abyste na MV zažádali o prodloužení svého pobytového oprávnění nebo o jiné pobytové oprávnění. Pokud chcete poradit, o jaké pobytové oprávnění smíte žádat a co je k tomu třeba doložit, neváhejte se na nás obrátit.

…si chci zažádat o občanství ČR.

Pro všechny cizince:

 1. Zvažte, zda splňujete podmínky pro získání občanství ČR.
 2. Vykonejte zkoušku z českého jazyka a z českých reálií, informace ke zkoušce najdete na adrese: http://obcanstvi.cestina-pro-cizince.cz/
 3. Zajděte na Krajský úřad Jihočeského kraje, odbor legislativy a vnitřních věcí – oddělení správní, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice. Úřední hodiny jsou pondělí a středa 8:00 – 16:30, pátek 8:00 – 13:00. Tel: 386 720 525, 386 720 153, 386 720 187. Zde dostanete informace o dalším postupu.

…si chci zažádat o mezinárodní ochranu (azyl nebo doplňkovou ochranu).

Dostavte se do Přijímacího střediska v Zastávce u Brna a sdělte jim svůj záměr a své důvody.