Semináře k integraci cizinců na akademické půdě

Semináře k integraci cizinců na akademické půdě

České Budějovice – Hned čtyři semináře k problematice Integrace cizinců v ČR se od konce dubna do května usutečnily na Zdravotně sociální fakultě Jihočeské univerzity. V rámci přednáškového cyklu, který se uskutečnil díky podpoře Ministerstva vnitra ČR v rámci projektu Integrace cizinců 2019, se budoucí sociální pracovníci dozvěděli více nejen o pobytové problematice a komunikaci s cizinci, ale také např. o vzdělávání dětí cizinců a jejich inkluzi do třídního kolektivu. Seminářů, které se nesly v přátelské atmosféře, se účastnilo více než 80 studentů.

 

 

Semináře k problematice integrace cizinců v České republice proběhly na Zdravotně sociální fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích pod vedením lektorky Mgr. Terezie Carbové, která je současně sociální pracovnicí Diecézní charity, a také pracovnicí Asistenčních služeb poskytovaných cizincům na pracovišti OAMP MV ČR České Budějovice VII. Lektorka čerpá také z předchozí pracovní zkušenosti v Centru na podporu integrace cizinců pro Jihočeský kraj, kde se věnovala sociálnímu poradenství.

30. 4. 2019 - přednáška pro studenty denního studia sociální práce30. dubna proběhly první dva semináře zaměřené na téma integrace cizinců v České republice. Semináře se účastnili studenti třetích ročníků denního studia oborů Sociální práce ve veřejné správě a Rehabilitační-psychosociální péče o postižené děti.  Obě setkání se konkrétně zaměřovala na komunikaci s cizinci, vzdělávání dětí cizinců a inkluzi do třídního kolektivu, pobytovou problematiku a zaměstnávání cizinců. Studenti mohli vidět příklady špatné praxe komunikace s cizinci a užitečné nástroje z praxe, byli seznámení s problémy pedagogů na ZŠ, a nakonec si mohli zkusit vyplnit nejrůznější typy pobytových žádostí. V závěru Terezie Carbová odpověděla na otázky studentů, které se týkaly především sociální práce s cizinci a nejčastěji řešených problémů. Každý seminář trval 1,5 hodiny. Studenti ve zpětných vazbách uváděli, že se zde dozvěděli mnoho nových i překvapujících informací a byli vděční, že se je mohli dozvědět od člověka „z praxe“. Semináře se nesly ve velice dobré atmosféře. Kurzů se zúčastnilo celkem 41 studentů.

17. 5. 2019 - přednáška pro studenty dálkového studia sociální práce17. května uspořádala českobudějovická Diecézní charita další dva přednáškové bloky pro Zdravotně sociální fakulty JU. Semináře tentokrát absolvovali studenti třetích ročníků dálkového studila oborů Sociální práce ve veřejné správě a Rehabilitační-psychosociální péče o postižené děti. Studentům byly představeny sociální služby a neziskové organizace poskytující služby pro cizince a migranty. Další část setkání byla věnována usnadněním komunikace s cizinci. Studenti byli provedeni posloupností a specifikací pobytových oprávnění a měli možnost si vyzkoušet vyplnit formulář hlášení změny či různé žádosti o pobyt. Studenti dálkového studia se aktivně zajímali o problematiku a probíhala zde živá diskuse – především je zajímala problematika zaměstnávání cizinců. Každý seminář trval díky velké aktivitě studentů 2 hodiny. Tohoto cyklu se zúčastnilo 44 studentů. Semináře hodnotily jako velice přínosné a užitečné pro svou budoucí praxi v sociálním sektoru.

V příštím akademickém roce 2019/20120 plánuje Poradna pro cizince a migranty při Diecézní charitě České Budějovice uskutečnit další zajímavé besedy pro studenty sociálních oborů.

 

Semináře se uskutečnily za finanční podpory Ministerstva vnitra ČR v rámci projektu Integrace cizinců 2019.

vnitro_logo